Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

odhgos

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και παρακολούθησης εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, μέρος του οποίου αποτελεί και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Διαχείρισης, υλοποίησε το έργο «Εκτίμηση ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης», με το οποίο επιχειρείται η αποτύπωση του επιπέδου ωριμότητας των επιμέρους στοιχείων και διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Υπουργείων, όσον αφορά στη διακυβέρνηση, τις πολιτικές, τις πρακτικές, την οργάνωση και τη δομή, τους πόρους και τις λειτουργίες.

Το εν λόγω έργο αποτελεί καλή πρακτική συνεργασίας, καθώς η συμβολή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων και των στελεχών τους ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό τυχόν ευκαιριών για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών για τη δημοσιονομική διαχείριση, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

Πέραν των ανωτέρω, η εν λόγω Έκθεση αποτέλεσε παραδοτέο στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ενισχυμένης Εποπτείας. Στην 11η έκθεση για την πρόοδο της χώρας μας που δημοσιεύτηκε στις 23/09/2021, έγινε αναφορά στην επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και παράθεση των προτάσεων που διατυπώθηκαν σε αυτό.