Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το εγχειρίδιο «Καταγραφή Διαδικασιών με Δημοσιονομική Επίπτωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού» επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους, προκειμένου οι τελευταίοι να υιοθετήσουν τις διατάξεις του ν. 4795/2021 και της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/55081/2020 Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β’ 4938).

Στο εγχειρίδιο αποτυπώνονται είκοσι (20) βασικές διαδικασίες με δημοσιονομική επίπτωση, που εφαρμόζουν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού. Αναλύονται τα επί μέρους στάδια κάθε διαδικασίας και γίνεται καταγραφή του νομικού πλαισίου που διέπει τις ανωτέρω διαδικασίες. Παράλληλα, σε κάθε στάδιο περιγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου καθώς και ο υπεύθυνος της εκάστοτε δικλίδας εντός της οργανωτικής δομής του Δήμου.