Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

odhgos

 

Ο Πρακτικός Οδηγός Συνεντεύξεων δημιουργήθηκε με σκοπό να διασφαλίσει την ακεραιότητα και τη λογοδοσία των υπαλλήλων που χειρίζονται θέματα που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς και απάτης. Είναι σχεδιασμένος για να υποστηρίξει τις εργασίες της τριμελούς ομάδας διενέργειας των συνεντεύξεων για τη διαπίστωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων απονομής ιθαγένειας με πολιτογράφηση στο πρόσωπο του αιτούντος πολιτογράφηση.

Ο παρών Οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας.

Μεταφoρτωση