Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εξώφυλλο Οδηγού Εκπόνησης Τομεακών Στρατηγικών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 

Ο Οδηγός Εκπόνησης Τομεακών Στρατηγικών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο και αναλυτικές κατευθύνσεις, προκειμένου να  υποστηρίξει το έργο των φορέων του δημόσιου τομέα, που επιθυμούν να καταρτίσουν στρατηγικές και σχέδια δράσης για την ενίσχυση της πρόληψης και της ικανότητας εντοπισμού και αποτροπής φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης, ιδιαιτέρως σε τομείς πολιτικής σημαντικά ευάλωτους σε τέτοια φαινόμενα, καθώς επιτρέπει, με συστηματικό τρόπο, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση στοχευμένων δράσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τα προβλήματα του τομέα πολιτικής, στον οποίο δραστηριοποιείται κάθε φορέας.