Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπ’ αριθμ. Δ2β/ΓΠ/οικ. 80727/15.11.2019 ΚΥΑ – ΦΕΚ 4177/Β’/15.11.2019), με την οποία καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, προχώρησε στην ανάπτυξη Πολιτικής και στην κατάρτιση Σχεδίου για τον έλεγχο του καπνίσματος στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.

Η Πολιτική Αποτροπής Καπνίσματος της Αρχής παρουσιάζει τα βασικά σημεία της υφιστάμενης νομοθεσίας, τις σχετικές πολιτικές και καλές πρακτικές, εξετάζει τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα και την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας και, τέλος, προσδιορίζει τα μέτρα που θα συμβάλλουν στη διασφάλιση εργασιακών χώρων χωρίς καπνό.

Αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Πολιτικής αποτελεί το Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (αριθμ. απόφ. 25622/03.09.2020), το οποίο αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΙ0Π46ΜΙ0Φ-ΔΒΨ).