Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 5o Webinar EAD Invitation 768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών.

Στο συγκεκριμένο Webinar θα παρουσιασθεί το έργο του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών.

Ο εν λόγω Τομέας έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πειθαρχικής διαδικασίας, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση αυτής, καθώς και την παρακολούθηση της επιβολής διοικητικών μέτρων σε βάρος υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΑΔ. Παράλληλα, παρακολουθεί την εξέλιξη ποινικών υποθέσεων των προαναφερόμενων ελεγχόμενων, για εγκλήματα περί την υπηρεσία, τα υπομνήματα, κατά της ιδιοκτησίας και κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Ελέγχει τις πειθαρχικές αποφάσεις μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων και εισηγείται στον Διοικητή της Αρχής, ως πειθαρχικό όργανο των υπαλλήλων, την άσκηση, κατά περίπτωση, ένστασης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων ή προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου, στη συνέχεια δε παρακολουθεί και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. Επίσης, διερευνά καταγγελίες και αναφορές, διενεργεί Επιθεωρήσεις-Ελέγχους σχετικούς με το αντικείμενό του και εξάγει σχετικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Πρόσφατη δε δράση του Τομέα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνολική εποπτεία, παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων, αποτελεί ο σχεδιασμός και η διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-peitharxika, η οποία υλοποιείται από την ΕΑΔ και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εν λόγω βάση δεδομένων αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εκπλήρωση της αποστολής της Αρχής, στον πυλώνα ενίσχυσης της ακεραιότητας και της λογοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια του Webinar θα παρουσιασθούν οι παρακάτω θεματικές:

 1. Νομικό πλαίσιο και πειθαρχικές αρμοδιότητες της Ε.Α.Δ. (Αρμοδιότητες των δύο Υποτομέων)
 2. Έργο του Υποτομέα Παρακολούθησης & Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών (Ειδικότερα θέματα: Κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας, διοικητικά μέτρα, Ψηφιακή πλατφόρμα e-peitharxika, Χαρακτηριστικές πειθαρχικές υποθέσεις).
 3. Έργο του Υποτομέα Ένδικων Μέσων & Πειθαρχικού Ελέγχου (Ειδικότερα θέματα: Πειθαρχικές Αποφάσεις/Ενστάσεις-Προσφυγές/Εκτέλεση πειθαρχικών Αποφάσεων/Χαρακτηριστικές υποθέσεις).

Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2O8OM0U-Rm2OO632F4-gCg

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/MTUrmDsPfDs  


Σύντομος Χαιρετισμός

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Υπουργείο Εσωτερικών

Τοποθετήσεις

 • Στυλιανή Βαθρακοκοίλη, Προϊσταμένη Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Ελένη Μαυρογεώργη, Προϊσταμένη Υποτομέα Παρακολούθησης και Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
 • Αγγελική Βογιατζή, Προϊσταμένη Υποτομέα Ενδίκων Μέσων και Πειθαρχικού Ελέγχου, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Συντονισμός: Στυλιανή Βαθρακοκοίλη, Προϊσταμένη Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.