Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 8o Webinar EAD Invitation 768px1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 2. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 3. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 4. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 5. Υγείας & Πρόνοιας
 6. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 7. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 8. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Δημοσίων Έργων & Μεταφορών.

Στο 8ο webinar θα εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Τομέα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τις συνέργειες με συνεργαζόμενες υπηρεσίες στην κατεύθυνση του ελέγχου και της διαφάνειας. Επίσης, θα παρουσιαστούν πραγματικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων και ελέγχου καθώς και απολογιστικά στοιχεία διερεύνησης καταγγελιών - αναφορών προκειμένου να αναδειχθεί το ελεγκτικό έργο του Τομέα και ενδεχόμενα ζητήματα που σχετίζονται με τις δυσλειτουργίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων στα δημόσια έργα και στον τομέα των μεταφορών.

Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GruLE33CQWurCvg2nktVNw

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=T6RwJV71z50  


 Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Γρημανέλλης Ιωάννης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Τοποθετήσεις

 • Γεώργιος Κοροβέσης, Προϊστάμενος Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Ε.Α.Δ.
 • Μαρία Γιασεμάκη, Επικεφαλής Υποτομέα Δημοσίων Έργων, Ε.Α.Δ.
 • Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Επικεφαλής Υποτομέα Ελέγχων AFCOS
 • Γεωργία Νιφόρα, Επικεφαλής Υποτομέα Μεταφορών, Ε.Α.Δ.
 • Ανάργυρος Κουζής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων και Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Συντονιστής: Γεώργιος Κοροβέσης, Προϊστάμενος Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Ε.Α.Δ.


Πρόγραμμα Webinar


 Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr