Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

9o Webinar EAD Invitation 768px


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Υγείας & Πρόνοιας
 2. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 3. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 4. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 5. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 6. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 7. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 8. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας.

Το 9ο webinar θα εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Τομέα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τις συνέργειες με συνεργαζόμενες υπηρεσίες. Επίσης, θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης επιθεωρήσεων και ελέγχου καθώς και απολογιστικά στοιχεία προκειμένου να αναδειχθεί το ελεγκτικό έργο του Τομέα και ενδεχόμενα ζητήματα που σχετίζονται με τις δυσλειτουργίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας είναι οι εξής:

Αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών ή πληροφοριών και διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, στους τομείς υγείας και πρόνοιας, ιδίως για τα κάτωθι θέματα:

(α) τη λειτουργία των υπηρεσιών, των φορέων και εταιρειών, δημόσιων και ιδιωτικών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία των εκάστοτε αρμόδιων για θέματα υγείας, ψυχικής υγείας, δημόσιας υγείας και πρόνοιας, υπουργείων, ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθμού, καθώς και των υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών φορέων,

(β) την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών στις περιπτώσεις αδιαφανούς και καταχρηστικής παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

2. Ο Τομέας διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποτομείς ως εξής:

(α) Υποτομέας Υπηρεσιών Υγείας-Φαρμάκου

(β) Υποτομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας

(γ) Υποτομέας Φορέων Πρόνοιας

(δ) Υποτομέας Διοικητικού-Οικονομικού


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e7o9FWdkSWq_ZfHukAcjag

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/bkOeVd-0qa4  


Σύντομος Χαιρετισμός

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 Τοποθετήσεις

 • Αικατερίνη Λιούλη, Προϊσταμένη Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ΕΑΔ
 • Κωνσταντίνος Γλούμης- Ατσαλάκης, Διοικητής Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
 • Λουκόπουλος Δημήτριος, Αστυνομικός Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 • Μερεντίτης Ηλίας, Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Υπουργείο Υγείας.
 • Διονυσία Κρέστου, Προϊσταμένη του Υποτομέα Υπηρεσιών Υγείας –Φαρμάκου, ΕΑΔ
 • Ιωάννα Τηραϊδή, Προϊσταμένη Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, ΕΑΔ
 • Κωνσταντίνος Μαυρίκης, Προϊστάμενος του Υποτομέα Φορέων Πρόνοιας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Υποτομέα Διοικητικού –Οικονομικού, ΕΑΔ

Συντονίστρια: Αικατερίνη Λιούλη, Προϊσταμένη Τομέα Υγείας και Πρόνοιας


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr