Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντονίζει την επιτόπια αξιολόγηση της Ελλάδας από τον Ο.Ο.Σ.Α. με αντικείμενο την εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών. Η αξιολόγηση αυτή αφορά στον 4ο κύκλο αξιολόγησης της χώρας και θα διεξαχθεί από 28.09.2021 έως 01.10.2021 στις εγκαταστάσεις της Αρχής.

Κατά το τετραήμερο των εργασιών, το Κλιμάκιο της Ομάδας του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας αποτελούμενο από τρία (3) στελέχη του Ο.Ο.Σ.Α., δύο (2) αξιολογητές από την Κορέα και δύο (2) αξιολογητές από τη Λιθουανία (εισαγγελείς και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι) θα έχει συναντήσεις συνεργασίας με περισσότερους από ογδόντα (80) εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, βουλευτές, στελέχη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών, εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφοι θα συμμετάσχουν σε είκοσι (20) διαφορετικές θεματικές ενότητες εισφέροντας τις εμπειρίες τους στις σχετικές συζητήσεις. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ευρήματα και οι συστάσεις που θα αποτυπωθούν στη σχετική έκθεση αναλύονται από τα όργανα των διεθνών οργανισμών και των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματίες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας.