Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΕΑΔ: Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022 – 2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κ. Άγγελου Μπίνη, ενέκρινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνεδρίασης, μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) για την περίοδο 2022 – 2025.

Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. αποτελεί το βασικό εργαλείο πολιτικής, σε εθνικό επίπεδο, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, με την εφαρμογή του να διασφαλίζει ταυτόχρονα την υλοποίηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΑΔ έχοντας αναλάβει από την ίδρυσή της την αρμοδιότητα εκπόνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., συνεργάστηκε ενεργά με 24 φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών προκειμένου να εξειδικευτούν οι επιμέρους δράσεις του.

Η δομή του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022 – 2025 ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυδιάστατου φαινομένου της διαφθοράς που εδράζεται στους παρακάτω βασικούς επιχειρησιακούς πυλώνες:

  1. Πρόληψη,
  2. Καταπολέμηση
  3. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρέθηκε η ανάπτυξη ενός σαφούς και συνεκτικού εθνικού στρατηγικού σχεδίου, με συγκεκριμένους στόχους, στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να εντάσσονται και να εξειδικεύονται στοχευμένες παρεμβάσεις, με συγκεκριμένα αποτελέσματα και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 απαρτίζεται από:

  • 3 Στρατηγικούς Στόχους, στη βάση των ως άνω τριών επιχειρησιακών πυλώνων προτεραιότητας,
  • 9 Ειδικούς Στόχους και
  • 129 Δράσεις.

Η έγκριση και παρακολούθηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022 – 2025 από το ανώτατο συλλογικό κυβερνητικό όργανο της χώρας, τονίζουν έτι περαιτέρω τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, μέσω της ενίσχυσης της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, τόσο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, όσο και για την υποστήριξη της αναπτυξιακής διάστασης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.