Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν καταγγελίας κατά ιατρού, διευθυντή Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί σε δημόσιο νοσοκομείο στο ν. Αττικής, η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο της  περιουσιακής του κατάστασης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ως υπόχρεος κατά τις διατάξεις του ν. 3213/2003 περί πόθεν έσχες, υπέβαλε ανακριβείς Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης. Συγκεκριμένα, παρέλειψε να δηλώσει οικόπεδο που αγόρασε στην Εύβοια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας αποτίμησης 51.000€ που κατέχει, καθώς και μετοχές ιδιωτικής κλινικής που παρέχει υπηρεσίες της ειδικότητάς του.

Επίσης, από άλλο πρόσφατο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σωφρονιστικός υπάλληλος έχει συστήσει και λειτουργεί την τελευταία δεκαετία προσωπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών που παράλληλα δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο συναφών ειδών, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3528/2007, που απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε οποιαδήποτε προσωπική εμπορική εταιρεία.

Σε βάρος των ανωτέρω, η Αρχή ζήτησε από τους αρμόδιους πειθαρχικώς Προϊσταμένους την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και για την πρώτη περίπτωση η έκθεση διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου.