Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με θετικό πρόσημο αποτιμώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έκθεση 2020 για το Κράτος Δικαίου. Η Έκθεση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην αντιμετώπιση του θεσμικού κατακερματισμού και της έλλειψης συντονισμού που χαρακτήριζε τους φορείς που διαδέχθηκε η Αρχή, και τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας μιας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της απάτης στον δημόσιο τομέα.

Η Έκθεση 2020 για το Κράτος Δικαίου αξιολογεί τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ σε τέσσερις τομείς: σύστημα απονομής δικαιοσύνης, πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεσμικοί έλεγχοι και ισορροπίες. Μέσω της αξιολόγησης και της αποτύπωσης της κατάστασης ανά χώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός νέου κύκλου μηχανισμού για το κράτους δικαίου ως ένα από τα στοιχεία μιας γενικότερης προσπάθειας με στόχο την ενίσχυση των αξιών της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τις προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας των καταγγελόντων φαινόμενα διαφθοράς (αγγ.όρος whistleblowers), καθώς και θέσπισης πλαισίου για τη ρύθμιση της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων (αγγ. όρος «lobbying»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ήδη καταρτίσει πρόταση για σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της πολιτείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές, προκειμένου να αποτελέσει βάση συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, οδηγώντας στην ανάπτυξη σχετικού πλαισίου και στη συμμόρφωση με τις διεθνείς συστάσεις. Επίσης, συμμετέχει στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.