Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: «Πρόσφατοι έλεγχοι της ΕΑΔ για άσκηση από δημοσίους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου/εργασίας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία τους»

 

Στο πλαίσιο συστημικού ελέγχου που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αντικείμενο να διακριβωθεί εάν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσαν υπόχρεοι, κατά τις διατάξεις του ν. 3213/2003, υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην Ε.Α.Δ., προέρχονται από δραστηριότητες συμβατές με τη δημόσια θέση που κατέχουν, εντοπίσθηκαν δύο (2) υπάλληλοι οι οποίοι ασκούσαν ιδιωτικό έργο/εργασία, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει άδεια από την Υπηρεσία τους, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και 38 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), τα οποία ορίζουν την υποχρέωση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα πριν την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία τους, προκειμένου να εξετάζεται εάν το ιδιωτικό έργο/εργασία που επιθυμούν να ασκήσουν, συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Άσκηση ιδιωτικού έργου/εργασίας χωρίς άδεια από την Υπηρεσία, διαπιστώθηκε επίσης, και σε πρόσφατο ελέγχο που διενεργήθηκε κατόπιν καταγγελίας για άλλον έναν υπάλληλο  Υπουργείου, ο οποίος μάλιστα ασκούσε ιδιωτικό έργο αν και η Υπηρεσία του είχε απορρίψει το σχετικό αίτημά του.

Επιπλέον, σε δύο (2) περιπτώσεις υπαλλήλων Υπουργείων, μετά από διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρεί φορέας του δημοσίου, βρέθηκε να ασκούν ιδιωτικό έργο σε ημερομηνίες που απουσίαζαν από τα καθήκοντά τους με αναρρωτική άδεια και μάλιστα μεταβαίνοντας προς εκτέλεση του ιδιωτικού έργου σε πόλη εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους.  

Για τα ανωτέρω, ζητήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των υπαλλήλων.