Θέμα: Έλεγχος σε δήμο της περιφέρειας Αττικής για την τήρηση των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τις διαδικασίες πειθαρχικής δίωξης και τη θέση σε αργία δημοτικού υπαλλήλου .

Κατόπιν διαπίστωσης μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη πειθαρχική διαδικασία, η ΕΑΔ πραγματοποίησε έλεγχο τον Οκτώβριο 2022 σε δήμο της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την τήρηση των κείμενων διατάξεων αναφορικά με τις διαδικασίες πειθαρχικής δίωξης και επιβολής διοικητικών μέτρων (θέση σε αργία) στην πειθαρχική υπόθεση δημοτικού υπαλλήλου σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να καταλήξει σε έκπτωσή του από την υπηρεσία (με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση).

Συγκεκριμένα ο/η υπάλληλος φέρεται ότι επικαλούμενος τις γνωριμίες του υποσχόταν διορισμό στο δημόσιο έναντι αμοιβής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου (Ιανουάριος 2023), διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • Ο Δήμαρχος κάλεσε σε απολογία τον υπάλληλο αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο και πλέον ετών) δεν εξέδωσε πειθαρχική απόφαση ούτε παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.
  • Ο Δήμαρχος για χρονικό διάστημα ενός και πλέον έτους από τη σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δεν έθεσε τον υπάλληλο δυνητική αργία.

Οι αρμόδιοι επιθεωρητές - ελεγκτές της Ε.Α.Δ. προχώρησαν σε προτάσεις - συστάσεις προκειμένου ο δήμος να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και των διαδικασιών επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.

Περαιτέρω, αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες για τα σχετικά ευρήματα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Peitharxika (https://e-peitharxika.aead.gr/ που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία πρόκειται να συμβάλει στη συστηματική παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Ε.Α.Δ. στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, των πειθαρχικών διαδικασιών και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Μέσω αυτής παρακολουθείται και η εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων και στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.