Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο της χώρας στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών

Η ΕΑΔ συμμετείχε στην 13η Συνάντηση της Ομάδας Επισκόπησης Εφαρμογής Σύμβασης των ΗΕ κατά της Διαφθοράς, η οποία λαμβάνει χώρα από 13-17 Ιουνίου (σε υβριδική μορφή) στη Βιέννη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών όσον αφορά στο αδίκημα της δωροδοκίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τον εντοπισμό, παρακολούθηση και διερεύνηση περιστατικών δωροδοκίας που αναφέρονται σε ξένα ΜΜΕ, μέσω της συνεργασίας της ΕΑΔ με το ΥΠΕΞ, καθώς και στην πρωτοβουλία “Business Integrity” για τη διενέργεια σειράς στοχευμένων εργαστηρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) για στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών για την ενίσχυση των μηχανισμών και των δικλίδων διασφάλισης της ακεραιότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας ως δομικού στοιχείου της σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας και οργάνωσης.

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων διαφθοράς, όπως η πλατφόρμα E-pothen, το Μητρώο Διαφάνειας για το “Lobbying” (ν. 4829/2021) και η ανάπτυξη ασφαλών διαύλων υποβολής αναφορών για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις (Whistleblowers).

H ΕΑΔ επενδύει στην εμβάθυνση των διεθνών συνεργασιών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και ηγείται σχετικών προσπαθειών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή της στα όργανα διοίκησης και χάραξης στρατηγικής των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών και ομάδων εργασίας.