Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ενισχύει τον συντονισμό των εθνικών φορέων και υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Τον Απρίλιο 2021 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας εσωτερικής διαδικτυακής πλατφόρμας (intranet) της ΕΑΔ/AFCOS (https://afcos.aead.gr). Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτίωση της συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών Αρχών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τόσο στον τομέα των εσόδων όσο και των εξόδων.

Μέσω της πλατφόρμας δικτύωσης το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και προσεγγίσεις, με στόχο τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό τους σε ζητήματα συναρμοδιότητας ή κοινού ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ελληνικού AFCOS έχουν διερευνηθεί 166 καταγγελίες, βάσει των οποίων διαπιστώθηκαν παρατυπίες που οδήγησαν στην ανάκτηση περίπου 6.800.000€ και στην απένταξη έξι (6) συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ενσωματώνοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, η διαδικτυακή πύλη εξασφαλίζει:

  • τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων απάτης
  • τη βελτίωση του συντονισμού των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και τη δομημένη παροχή υποστήριξης στην επιχειρησιακή δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
  • την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και ερευνητικών δράσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
  • την υποστήριξη της διαβούλευσης για την υποβολή προτάσεων ή/και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΔ σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο (ν.4622/2019) αλλά και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει οριστεί ως η ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) και αποτελεί το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργεί υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Η νέα διαδικτυακή πύλη αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη δικτύωση της ΕΑΔ και των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των κρατών-μελών και τα Ευρωπαϊκά Όργανα.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα στελέχη της ΕΑΔ χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο, και με γνώμονα τις προτεραιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συγκεκριμένη δράση, όπως και σειρά άλλων, αποτελεί μέρος του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΑΔ, ο οποίος προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.