Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Αναπληρώτριας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κας. Αλεξάνδρας Ρογκάκου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (AAΕΕ) κου. Γιώργου Τζιλιβάκη την Παρασκευή 27.10.2023.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Οι δύο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται σε τρεις άξονες.

Συγκεκριμένα, α) στον άξονα εσωτερικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις και εργαλεία ενίσχυσης και αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΕ, β) στον άξονα ακεραιότητας ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις και εργαλεία ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας όπως ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ελεγκτών αλλά και η εφαρμογή θεσμών Ακεραιότητας όπως ο Σύμβουλος Ακεραιότητας και ο Υπεύθυνος Παραλαβής Αναφορών (ΥΠΠΑ), γ) στον άξονα διαχείρισης κινδύνων, που περιλαμβάνει από κοινού διενέργεια πιλοτικής αξιολόγησης κινδύνων διαφθοράς και ακεραιότητας σε επιλεγμένη διαδικασία ή πρόγραμμα, δ) στον άξονα ελεγκτικής δράσης που περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και υποστήριξης του ελεγκτικού έργου καθώς και δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από κοινού, ε) τον άξονα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνει την από κοινού διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης επί των ανωτέρω.

Η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου ανέφερε ότι « Με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στη σύναψη μιας συμφωνίας που θέτει τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων και δρομολογεί τον σχεδιασμό κοινών δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΕΕ). Μιας συνεργασίας που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) κος Γιώργος Τζιλιβάκης σημείωσε: «H Επιθεώρηση Εργασίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου της, αλλά και στην αποτελεσματική πρόληψη της παραβατικότητας στο πεδίο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινών δράσεων, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Επιθεώρησης Εργασίας με γνώμονα τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία».