ΔελτΙο ΤΥπου σε μορφΗ pdf

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ως καθολικός διάδοχος, μεταξύ άλλων και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, είναι αρμόδια για την άσκηση οικονομικής εποπτείας και ελέγχου σε όλους τους αθλητικούς φορείς που λαμβάνουν επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει τις 50.000€.

 

Στο πλαίσιο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας η Ε.Α.Δ. προχώρησε άμεσα σε ενέργειες προτεραιοποίησης των ελέγχων, με βάση ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis), ώστε η επιλογή των προς έλεγχο, σε πρώτη φάση, φορέων να γίνει βάσει προτύπων και κριτηρίων που ορίζονται από τη διεθνή ελεγκτική πρακτική. Η όλη διαδικασία (αναζήτηση οικονομικών στοιχείων από τους ελεγχόμενους φορείς, εκπόνηση των κριτηρίων της ανάλυσης επικινδυνότητας, επεξεργασία των στοιχείων και βαθμολόγηση των φορέων, κατάταξη αυτών σε κατηγορίες προτεραιοποίησης) ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα από τα στελέχη της Αρχής και ήδη ο Διοικητής αυτής εξέδωσε εντολή ελέγχου για τους τέσσερεις αθλητικούς φορείς οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου, είχαν τον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας. Οι φορείς αυτοί είναι οι:

 

α. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.)

β. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)

γ. Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης)

δ. Παμπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών (Π.Ε.Α.Κ. Πατρών)

 

Ο έλεγχος αποσκοπεί στη παροχή διασφάλισης σχετικά με την εκδήλωση φαινόμενων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς και παράλληλα στη βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης των ελεγχομένων φορέων με την παροχή συγκεκριμένων προτάσεων-συστάσεων, οι οποίες θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν τους αθλητικούς φορείς στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και προσωπικού τους.

Οι έλεγχοι στους φορείς που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο ελέγχου, θα συνεχισθούν με βάση πάντα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές και μεθόδους της διεθνούς ελεγκτικής πρακτικής.

 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Διοικητής Άγγελος Μπίνης