Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρουσίαση προόδου υλοποίησης και έγκριση της επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 από το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο της 15ης Ιουνίου 2024 ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση του του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025 (ΕΣΣΚΔ) έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας κ. Μάκη Βορίδη παρουσία της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κ. Αλεξάνδρας Ρογκάκου.

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής κατά τα πρώτα δυο έτη εφαρμογής με ιδιαίτερη αναφορά στις εμβληματικές δράσεις και στα αποτελέσματά στους τομείς του Ελέγχου της Πρόληψης και της Ευαισθητοποίησης όπως αυτά αποτυπώνονται στη βελτίωση της κατάταξης της χώρας σε διεθνείς αξιολογήσεις και δείκτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους δείκτες δημόσιας ακεραιότητας του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατατάσσεται στην δεύτερη 2η καλύτερη θέση (μεταξύ των ΚΜ του οργανισμού) όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης της Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, στην 5η καλύτερη θέση αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης της Στρατηγικής και στην 6η καλύτερη θέση αναφορικά με την ποιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ανάγκη προσαρμογής του ΕΣΣΚΔ στις θεσμικές και επιχειρησιακές εξελίξεις που μεσολάβησαν από την αρχική έγκρισή του με στόχο την ένταξη του συνόλου των δράσεων του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας σε συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του ν. 4915/2022 και την προσθήκη νέων δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως αυτές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την Κοινωνία των Πολιτών και τους φορείς πολιτικής.

* Το ΕΣΣΚΔ 2022-2025 αποτελεί την εθνική στρατηγική για την ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς και ταυτόχρονα ένα δυναμικό εργαλείο συντονισμού για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΣΣΚΔ θεωρείται ευρωπαϊκή καλή πρακτική, ενώ η ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησής του, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

* Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 είναι διαθέσιμες στο www.aead.gr