Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
«Για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού

ΤΕΥΔ