Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αθήνα, 23/06/2020

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15781

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
«Για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

 

Σχετική διευκρίνιση:

στον με αρ. πρωτ. οικ. 15781/23.06.2020 συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του Πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Ε.Α.Δ, η ημερομηνία και ώρα διενέργειας είναι η 06.07.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο Β.5 του αναλυτικού κειμένου και την περίληψη της διακήρυξης αυτού με ΑΔΑ: 9ΝΨΞ46ΜΙ0Φ-2Ρ1.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού

ΤΕΥΔ