Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: «Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος
ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στα κτήρια που στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) επί των οδών Λένορμαν 195 και
Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη
προσφορά για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και
Πειραιώς 205 (κτήριο 2), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ́/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Οι προσφορέςυποβάλλονται,  έως τις 12-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία