Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πόθεν Έσχες και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του ΟΠΣ»

Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 174418.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 01-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για την παροχή διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf &  xml

Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος