Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πόθεν Έσχες και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση βελτιώσεων και επεκτάσεων του λογισμικού του ΟΠΣ»

Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 174418.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 01-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για την παροχή διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου pdf &  xml

Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος