Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013»

Υποέργο 3 της Πράξης

«Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5063757

Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 160332.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα, 29-08-2022 και ώρα 17:00.