Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) «Για την επιλογή αναδόχου του έργου : Σύμβουλος Δημοσιότητας,Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης»

 Αύξων Αριθμός του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 145217

Διακήρυξη (σε μορφή pdf)

Προκήρυξη

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Πίνακας Συμμόρφωσης

ESPD

Παροχή διευκρινήσεων (05/01/2022)