Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθμ. πρωτ. οικ. 24708/04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 160332), για την επιλογή αναδόχου του έργου “Ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : Παρασκευή  09-09-2022 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών :  Πέμπτη 15-09-2022 και ώρα 10:00.