Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 17119/31-5-2021  συνοπτικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου – εκτυπωτικών υλικών – ημερολογίων και λοιπών υλικών

 

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. οικ. 17119/31-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008689998) διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το είδος του Τμήματος 3 του διαγωνισμού (Μελάνια – Τόνερ Περιφερειακών Υπηρεσιών) όπως αποτυπώνεται με α/α 19, στον Πίνακα 3 σελ. 14, στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος Δ.1 και στον αντίστοιχο πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ε’ (για το Τμήμα 3), διευκρινίζεται ότι το ζητούμενο μελάνι είναι το εξής:

  • FAX - LEXMARK MX317DN TONER 2.500 pgs,

και όχι

  • FAX-PANASONIC KXFL 421 TONER 2.000 pgs

όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στους πίνακες των σελίδων 14 & 90.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ


Δείτε το πρωτότυπο έγγραφο