Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διευκρινήσεις (03/06/2021)

Διευκρινήσεις (07/06/2021)

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου – εκτυπωτικών υλικών – ημερολογίων και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αριθμό διακήρυξης οικ. 17119/31-05-2021.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους έως τις 11-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.