Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


την κάλυψη, με απόσπαση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ. στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) με έδρα την Αθήνα και δεκαεννέα (19) συνολικά θέσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) (Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ρεθύμνου, Σερρών και Τρίπολης)

Η αίτηση υποψηφιότητας  συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον

Οδηγό Εγγραφής/Υποβολής αίτησης στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4/7/2024 και λήγει στις  31/07/2024 και ώρα 23.59΄.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ (Ορθή Επανάληψη)