Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Συμβούλου Ακεραιότητας στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με έδρα την Αθήνα, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, στην ενότητα «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας».

Πρόσκληση
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων