Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

...

ΚΑΛΕΙ


Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) (εφεξής Αρχή), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, στην ενότητα «Διαδικασία Υποβολής Αίτησης».

Η θητεία, οι αρμοδιότητες και οι Υποχρεώσεις του Διοικητή, τα τυπικά και τα επιπρόσθετα προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων καθώς και ο τρόπος απόδειξης αυτών, η βαθμολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας, τα κωλύματα διορισμού, τα ασυμβίβαστα, οι κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, οι διαδικασίες υποβολής αίτησης, παραλαβής αιτήσεων και αξιολόγησης υποψηφίων, υποβολής και εξέτασης ενστάσεων, κατάταξης υποψηφίων και διορισμού Διοικητή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ)