Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

images ektimisi orimothtas

 

Σε συνέχεια της Έκθεσης Εκτίμησης Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, προχώρησε στην υλοποίηση του έργου «Εκτίμηση Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου-Πιλοτική Εφαρμογή».

Ο βασικός στόχος του έργου αυτού είναι η αποτύπωση του επιπέδου ωριμότητας όλου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, δηλαδή του συνόλου των διαδικασιών και λειτουργιών του αναφορικά με τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές, τις πρακτικές, την οργάνωση, τη δομή και τους πόρους. Το έργο διενεργήθηκε πιλοτικά, με τη συνεργασία τριών βασικών Υπουργείων, προκειμένου να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές και οι αδυναμίες και να εντοπιστούν τυχόν ευκαιρίες βελτίωσης τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και των ακολουθούμενων διαδικασιών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η παρούσα Έκθεση αποτέλεσε παραδοτέο στο πλαίσιο του Οροσήμου 211 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.