Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) προβλέπεται στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργάνου και παρουσιάζει το έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2020, με έμφαση στις κοινές δράσεις των φορέων-μελών του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και στη διάχυση καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με την ανάπτυξη κοινών προτύπων και εργαλείων πρόληψης, εντοπισμού και ελέγχου φαινομένων διαφθοράς.

Έκθεση Απολογισμού