Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Έκθεση Απολογισμού του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) που συντάσσεται και δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργάνου, παρουσιάζει τη δράση των δεκαπέντε (15) φορέων-μελών του, κατά το έτος 2022, σε επίπεδο διεξαγωγής Επιθεωρήσεων και Ελέγχων από μικτά κλιμάκια ελέγχου, καθώς και στον τομέα ανάπτυξης κοινών προτύπων και εργαλείων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τον έλεγχο φαινομένων απάτης και διαφθοράς.