Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς υλοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τη συγχρηματοδότηση των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ).

Οι δράσεις εντάσσονται στην Πράξη «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» και στόχο έχουν την υποστήριξη υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) και του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (ΕΣΑ).

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χαρτογράφηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και την ανάπτυξη προτάσεων και πρακτικών εργαλείων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας στους δημόσιους λειτουργούς.

Η Πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 484.037 € χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ) που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτεστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.


Συνεργαζόμαστε για μια αποτελεσματική Δημόσια υπηρεσία εμπιστοσύνης σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς


 

Δελτίο Τύπου