Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή Διευκρινίσεων

Παροχή διευκρινίσεων (23/06/2021)

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

 

Αύξων Αριθμός του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 132941