Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Webinar 4 10 AFTER 768px 1


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (31.05.2023) το 4ο webinar από τη σειρά των 10 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων υπό τον τίτλο «Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία» με θέμα «Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων».

Περισσότερα από 370 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του webinar, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάσθηκε το πολυεπίπεδο έργο του εν λόγω Τομέα, ο τρόπος διαχείρισης και αξιολόγησης των καταγγελιών σύμφωνα με την πρότυπη διαδικασία, καθώς και η παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου και η υλοποίηση προτάσεων και συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου.

Παράλληλα, αναλύθηκε ο  τρόπος διαχείρισης και αξιολόγησης καταγγελιών παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο (mobbing), αλλά και καταγγελιών για περιπτώσεις άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying) και παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχων και διερευνήσεων καθώς και συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) προτάσεων-συστάσεων εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες τελικά υλοποιήθηκαν, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολοκληρό το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=S6a4R0_PgLU


 Παρουσιάσεις εισηγητών 


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.